ambulante begeleiding

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BoxFun. Ook het gebruik van merk- en productnamen van BoxFun in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

BoxFun hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

Meer informatie?

Neem gerust contact op met BoxFun!